Avís legal i de privacitat

El lloc web d’In­ter­net acces­si­ble a tra­vés de la URL https://www.bussoga.com (d’a­ra enda­vant, el Lloc web) és titu­la­ri­tat de *Bus­so­ga S.C., amb NIF J55215230 i domi­ci­li en C/Hospital 6 17464 de Sant Jor­di Des­valls (Giro­na). En aquest text es recu­llen les con­di­cions que regu­len l’ac­cés al Lloc web i la uti­litza­ció dels seus ser­veis i fun­cio­na­li­tats, així com el seu regis­tre. Li reco­ma­nem la seva aten­ta lec­tu­ra i la revi­sió periòdica.

Si tin­gués algun dub­te, con­sul­ta, quei­xa o sug­ge­ri­ment, no dub­ti a escriu­re’ns a info@bussoga.com per­què puguem atendre’l.

Con­di­cions gene­rals d’ús

1. Parts

Les pre­sents Con­di­cions Gene­rals d’ús són subs­cri­tes, d’u­na ban­da, per *Bus­so­ga, res­pon­sa­ble del Lloc web i, per una altra, per l’U­sua­ri, entès com qual­se­vol per­so­na físi­ca o jurí­di­ca que, de for­ma i lliu­re i volun­tà­ria, acce­deix al Lloc web, amb inde­pen­dèn­cia que faci o no ús dels ser­veis i fun­cio­na­li­tats allí ofer­tes. El mer accés al Lloc web impli­ca el ple sot­me­ti­ment sen­se reser­va al que es dis­po­sa en les pre­sents Con­di­cions Gene­rals d’Ús, sen­se per­ju­di­ci d’al­tres con­di­cions que pogues­sin resul­tar apli­ca­bles, com per exem­ple les Par­ti­cu­lars de Regis­tre o les Gene­rals de Compra.

2. Gra­tuï­tat

Tant l’ac­cés com la nave­ga­ció pel Lloc web, igual que el regis­tre en aquest, són gra­tuïts, enca­ra que aquest últim reque­reix de l’ac­cep­ta­ció d’u­nes Con­di­cions Par­ti­cu­lars de Regis­tre. No obs­tant l’an­te­rior, la com­pra de qual­se­vol dels pro­duc­tes oferts en el Lloc web com­por­ta l’o­bli­ga­ció de paga­ment del preu indicat.

3. Obli­ga­cions de l’usuari

L’U­sua­ri, pel sim­ple fet d’ac­ce­dir al Lloc web, es com­pro­met a:

A. Fer un ús dili­gent, correc­te i lícit del Lloc web, res­pec­tant la legis­la­ció vigent (de mane­ra espe­cial en rela­ció a la pro­tec­ció de dades, i pro­pie­tat intel·lectual i indus­trial), la moral, els bons cos­tums i l’or­dre públic.

B. Revi­sar de mane­ra periò­di­ca les pre­sents Con­di­cions Gene­rals d’Ús o quals­se­vol altres con­di­cions apli­ca­bles, com­pro­vant els can­vis que, en el seu cas, qual­se­vol d’e­lles pogués haver sofert.

C. Con­tro­lar les noti­fi­ca­cions que, en el seu cas, li siguin reme­ses per *Bus­so­ga, ja que poden inclou­re infor­ma­ció important.

D. No uti­litzar el Lloc web amb fina­li­tats comer­cials; per exem­ple, recap­tant infor­ma­ció o con­tin­guts per a pres­tar altres ser­veis que puguin supo­sar una cla­ra com­pe­tèn­cia per a *Bus­so­ga.

E. No modi­fi­car o trac­tar de modi­fi­car el Lloc web de cap mane­ra ni realitzar accions o uti­litzar mit­jans orien­tats a simu­lar la seva apa­re­nça o les seves funcions.

F. Abs­te­nir-te de dur a ter­me cap acció que com­por­ti la intro­duc­ció de virus infor­mà­tics, cucs, troians o qual­se­vol altra clas­se de codi mali­ciós des­ti­nat a inter­rom­pre, des­truir o limi­tar les fun­cio­na­li­tats del Lloc web.

G. No emprar tèc­ni­ques d’en­gin­ye­ria inver­sa i/o des­xi­frar, des­com­pi­lar o uti­litzar qual­se­vol altre sis­te­ma des­ti­nat a conèi­xer el codi font del Lloc web o de qual­se­vol ele­ment sub­jec­te a copy­right o pro­pie­tat intel·lectual subjacent.

H. No dan­yar, des­ha­bi­li­tar, sobre­ca­rre­gar o difi­cul­tar el ser­vei (o la xar­xa o xar­xes con­nec­ta­des al ser­vei), o inter­fe­rir en l’ús i gau­di del Lloc web.

I. En qual­se­vol cas, no realitzar cap mena d’ac­tes que puguin infrin­gir drets o inter­es­sos de *Bus­so­ga o de ter­cers com puguin ser, a tall d’e­xem­ple, drets de pro­pie­tat intel·lectual o indus­trial (patents, mar­ques, drets de copy­right, secrets comercials…).

4. Con­di­cions par­ti­cu­lars de registre

4.1. Iden­ti­fi­ca­ció de les parts

Les Con­di­cions Par­ti­cu­lars de Regis­tre aquí reco­lli­des són subs­cri­tes, d’un cos­tat, per *Bus­so­ga, com a titu­lar i res­pon­sa­ble del Lloc web, i, d’u­na altra, per l’U­sua­ri Regis­trat, entès com qual­se­vol per­so­na físi­ca major de cator­ze anys o jurí­di­ca que ha acce­dit al Lloc web i ha com­ple­tat tots els pas­sos allí pre­sents reque­rits per a pro­ce­dir al seu regis­tre, entre els quals s’in­clou l’ac­cep­ta­ció de les pre­sents Con­di­cions Par­ti­cu­lars de Registre.

4.2. Accep­ta­ció Les pre­sents Con­di­cions Par­ti­cu­lars de Regis­tre s’en­ten­dran accep­ta­des per l’U­sua­ri Regis­trat en haver fet clic en la case­lla de veri­fi­ca­ció corres­po­nent durant el seu pro­cés de regis­tre en el Lloc web.

4.3. Pro­cés de regis­tre Per a poder com­ple­tar el regis­tre, l’u­sua­ri hau­rà de faci­li­tar cer­ta infor­ma­ció sobre si, jun­ta­ment amb una con­tra­sen­ya, que hau­rà de ser degu­da­ment emma­gatze­ma­da per l’U­sua­ri Regis­trat, mit­ja­nçant un for­mu­la­ri que hau­rà d’em­ple­nar i enviar, prè­via accep­ta­ció de les pre­sents Con­di­cions Par­ti­cu­lars de Regis­tre i de la Polí­ti­ca de Privacitat.

4.4. Obli­ga­cions de l’U­sua­ri Regis­trat L’u­sua­ri, en emple­nar el for­mu­la­ri de regis­tre i esde­ve­nir Usua­ri Regis­trat, es com­pro­met a com­plir amb les següents obligacions:

A. No regis­trar-se apor­tant dades fal­ses o inexac­tes de mane­ra deli­be­ra­da o suplan­tant la iden­ti­tat de tercers.

B. Uti­litzar úni­ca­ment el comp­te regis­trat al seu nom, no uti­litzant comp­tes de ter­cers sen­se el seu pre­vi i exprés consentiment.

C. No ven­dre, comer­cia­litzar o trans­fe­rir el comp­te a tercers.

D. Ser l’ú­nic res­pon­sa­ble de quals­se­vol acti­vi­tats que es realitzin des del seu comp­te, havent de man­te­nir-la actua­litza­da en tot moment.

E. Pro­cu­rar l’es­tric­ta con­fi­den­cia­li­tat de les seves dades i claus d’ac­cés, ja que assu­meix els danys i per­ju­di­cis que puguin deri­var-se de la vio­la­ció d’a­ques­ta confidencialitat.

F. Ser res­pon­sa­ble dels danys que sofrei­xi o que sofrei­xin ter­cers com a con­se­qüèn­cia de l’in­com­pli­ment de les pre­sents Con­di­cions Par­ti­cu­lars de Regis­tre o de quals­se­vol altres que resul­tin apli­ca­bles, com puguin ser les Con­di­cions Gene­rals d’Ús o les Gene­rals de Com­pra. *Bus­so­ga s’e­xi­meix de tota res­pon­sa­bi­li­tat de l’ac­cés inde­gut a con­tin­guts com a con­se­qüèn­cia del regis­tre que per part de l’U­sua­ri Regis­trat es faci apor­tant deli­be­ra­da­ment dades fal­ses o inexac­tes sobre la seva edat.

4.5. Dret d’ex­clu­sió *Bus­so­ga es reser­va el dret de blo­que­jar o eli­mi­nar el comp­te de l’u­sua­ri quan l’in­com­pli­ment de les con­di­cions aquí expo­sa­des o de quals­se­vol altres con­di­cions gene­rals que li fos­sin apli­ca­ble fora d’es­pe­cial gra­ve­tat o reiterat.

4.6. Modi­fi­ca­ció i cancel·lació del comp­te En qual­se­vol moment l’u­sua­ri podrà modi­fi­car les seves dades del comp­te, o cancel·lar la matei­xa a tra­vés de les opcions de con­fi­gu­ra­ció del seu comp­te en el Lloc web.

5. Pro­pie­tat intel·lectual i industrial

Tots els drets de pro­pie­tat intel·lectual i indus­trial sobre el Lloc web i sobre tots els seus con­tin­guts, entre els quals s’in­clou la pro­gra­ma­ció, el dis­seny, apli­ca­cions, els grà­fics, els codis, text o imat­ges allí pre­sents per­tan­yen en exclu­si­va a *Bus­so­ga, o aquest comp­ta amb drets i/o auto­ritza­cions bas­tan­tes per a la seva explo­ta­ció. Així mateix, el nom de domi­ni, les mar­ques, noms comer­cials, i en gene­ral, qual­se­vol sig­ne dis­tin­tiu que es tro­bi en el Lloc web és tam­bé titu­la­ri­tat de *Bus­so­ga o aquest comp­ta amb les lli­cèn­cies neces­sà­ries per a uti­litzar-los. Com a con­se­qüèn­cia de l’an­te­rior, qual­se­vol repro­duc­ció, dis­tri­bu­ció, comu­ni­ca­ció públi­ca (inclo­sa la posa­da a dis­po­si­ció), trans­for­ma­ció o qual­se­vol altra for­ma d’ex­plo­ta­ció, ni tan sols citant les fonts, que­da prohi­bi­da, tret que es comp­ti amb el con­sen­ti­ment pre­vi, exprés i per escrit de *Bus­so­ga o del titu­lar en exclu­si­va dels drets afec­tats. Si detec­tes algu­na infrac­ció dels drets de pro­pie­tat intel·lectual i/o indus­trial en el Lloc web, si us plau envia’ns un correu elec­trò­nic a info@bussoga.com com més aviat millor.

6. Enllaços de tercers

És pro­ba­ble que el Lloc web con­tin­gui enllaços a pàgi­nes o llocs web titu­la­ri­tat de ter­cers aliens a *Bus­so­ga. *Bus­so­ga no assu­meix cap res­pon­sa­bi­li­tat sobre tals enllaços o sobre els con­tin­guts al fet que es pugui acce­dir en accio­nar-los, per­què no apro­va ni revi­sa les seves fun­cions, publi­ci­tat o, en gene­ral, la infor­ma­ció inclo­sa en aques­tes pàgi­nes, exi­mint-se de tota res­pon­sa­bi­li­tat pel seu con­tin­gut ni del seu correc­te fun­cio­na­ment o de les con­se­qüèn­cies o danys que puguin pro­duir-se com a con­se­qüèn­cia de l’ac­cés a aquests. L’u­sua­ri que acce­dei­xi a qual­se­vol d’a­quests enllaços el farà sota el seu pro­pi risc i ven­tu­ra, assu­mint l’ex­ter­na­li­tat d’a­quests con­tin­guts i la impos­si­bi­li­tat de *Bus­so­ga de garan­tir que no exis­tei­xen ame­na­ces, *malwa­re o virus, o que alber­guin con­tin­gut il·lícit o altres enllaços que, al seu torn, por­tin a llocs amb algu­na o diver­ses de les esmen­ta­des característiques.

7. Exclu­sió de responsabilitat
*Bus­so­ga dedi­ca esfo­rç en què els ser­veis i fun­cio­na­li­tats del Lloc web es tro­bin per­ma­nent­ment dis­po­ni­bles. Mal­grat el con­ti­nu esfo­rç de *Bus­so­ga per pro­te­gir els sis­te­mes i els con­tin­guts inclo­sos en el Lloc web, a l’e­fec­te del qual empra els estàn­dards de segu­re­tat habi­tuals en Inter­net, no és pos­si­ble ofe­rir ple­nes garan­ties en rela­ció a les intru­sions o pèr­dues d’in­for­ma­ció que puguin pro­duir-se. De la matei­xa mane­ra, no pot garan­tir-se l’ab­sèn­cia de virus o d’al­tres ele­ments nocius en el Lloc web o en pàgi­nes de ter­cers que puguin pro­duir alte­ra­cions en el sis­te­ma infor­mà­tic, tant pro­gra­ma­ri com maqui­na­ri, de l’u­sua­ri. Per aques­ta raó, l’u­sua­ri assu­meix i com­prèn que exis­tei­xin situa­cions que puguin esca­par al con­trol de *Bus­so­ga. *Bus­so­ga decli­na tota res­pon­sa­bi­li­tat que es deri­vi d’un mal ús per l’u­sua­ri doni al Lloc web, així com per l’in­com­pli­ment de les obli­ga­cions o com­pro­mi­sos assu­mits en vir­tut de les pre­sents Con­di­cions Gene­rals d’Ús o en quals­se­vol altres que resul­tes­sin apli­ca­bles. Amb caràc­ter gene­ral, ni *Bus­so­ga ni els seus col·laboradors seran res­pon­sa­bles en cas de lucre ces­sant o mal emer­gent per qual­se­vol qüestió.

8. Indem­nitza­ció
Si *Bus­so­ga sofrís qual­se­vol tipus de danys, per­ju­di­cis, pèr­dues o cos­tos (inclo­sos els hono­ra­ris d’ad­vo­cats i pro­cu­ra­dors) com a con­se­qüèn­cia d’un incom­pli­ment per part de l’u­sua­ri de les pre­sents Con­di­cions Gene­rals d’Ús o de quals­se­vol altres con­di­cions fos­sin apli­ca­bles, l’u­sua­ri vin­drà obli­gat a res­ca­ba­lar a *Bus­so­ga. El mateix oco­rre­rà en cas que, com a con­se­qüèn­cia dels incom­pli­ments de l’u­sua­ri es pro­duïs­sin recla­ma­cions de ter­cers con­tra *Bus­so­ga, i en aquest cas aquell dei­xa­rà indem­ne a aquest, a qui *Bus­so­ga li podrà recla­mar qual­se­vol des­pe­sa, cost, mal o per­ju­di­ci deri­vat de les seves accions.

9. Pro­tec­ció de dades i privacitat
La reco­lli­da de dades per­so­nals a tra­vés del Lloc web i el seu trac­ta­ment per part de *Bus­so­ga es regu­len per mit­jà d’u­na Polí­ti­ca de Pri­va­ci­tat espe­cí­fi­ca a la qual l’u­sua­ri pot con­sul­tar en aques­ta matei­xa pàgina.

10. Qües­tions generals

10.1. Sal­va­guar­da i inter­pre­ta­ció Les pre­sents Con­di­cions Gene­rals d’Ús cons­ti­tuei­xen un acord entre l’u­sua­ri i *Bus­so­ga. Si l’Au­to­ri­tat com­pe­tent decla­ra algu­na dis­po­si­ció com a il·legal, invà­li­da o no execu­ta­ble, supo­sa­rà que la matei­xa hagi de ser inter­pre­ta­da de la mane­ra més prò­xi­ma a la inten­ció ori­gi­nal de tal dis­po­si­ció. No obs­tant això, tal decla­ra­ció res­pec­te d’al­gu­na o algu­nes clàu­su­les no per­ju­di­ca­rà la vali­de­sa de les res­tants. La no exigèn­cia per part de *Bus­so­ga del com­pli­ment estric­te d’al­gun dels ter­mes d’a­ques­tes Con­di­cions, no cons­ti­tueix ni podrà inter­pre­tar-se en cap cas com una renún­cia per la seva part a exi­gir-lo en un futur.

10.2. Idio­ma L’i­dio­ma apli­ca­ble a aques­tes Con­di­cions Gene­rals d’Ús és l’es­pan­yol. Si s’o­fe­reix una ver­sió en anglès és per mera cor­te­sia, per a la como­di­tat de l’u­sua­ri. Per això l’u­sua­ri accep­ta expres­sa­ment que les matei­xes es regei­xin per la seva ver­sió en espan­yol. Si exis­tís algu­na con­tra­dic­ció entre l’in­di­cat en la ver­sió en espan­yol de tals Con­di­cions i el que s’in­di­ca en la tra­duc­ció, en tot cas pre­val­drà la ver­sió espanyola.

10.3. Legis­la­ció i fur Les rela­cions entre *Bus­so­ga i l’u­sua­ri es regi­ran per la legis­la­ció espan­yo­la i, en cas de con­flic­te en la inter­pre­ta­ció o com­pli­ment de les pre­sents Con­di­cions Gene­rals d’Ús se sot­me­tran, amb renún­cia expres­sa a qual­se­vol altre fur que pogués corres­pon­dre’ls, tret que per Llei es deter­mi­ni de mane­ra impe­ra­ti­va un altre fur dife­rent, als Jut­jats i Tri­bu­nals de Girona.

Polí­ti­ca de privacitat

La pre­sent Polí­ti­ca de Pri­va­ci­tat regu­la la mane­ra en què *Bus­so­ga recap­ta i trac­ta les dades per­so­nals que recap­ta a tra­vés del lloc web d’In­ter­net acces­si­ble a tra­vés de la URL https://www.bussoga.com (d’a­ra enda­vant, el Lloc web), del qual és titu­lar. Totes les dades per­so­nals recap­tats són incor­po­rats per *Bus­so­ga a fitxers de la seva titu­la­ri­tat per al seu trac­ta­ment, auto­ma­titzat o no auto­ma­titzat, amb les fina­li­tats que més a baix es des­criuen. L’ac­cep­ta­ció d’a­ques­ta Polí­ti­ca de Pri­va­ci­tat supo­sa que l’ac­cep­tant con­sent la reco­lli­da de les dades per­so­nals que faci­li­tés i el trac­ta­ment dels matei­xos con­for­me a tals fina­li­tats. L’ac­cep­ta­ció d’a­ques­ta Polí­ti­ca de Pri­va­ci­tat supo­sa que l’u­sua­ri con­sent expres­sa­ment el trac­ta­ment de quals­se­vol dades per­so­nals con­for­me a aques­tes fina­li­tats. Per a qual­se­vol dub­te, con­sul­ta, quei­xa o sug­ge­ri­ment en rela­ció amb aques­ta Polí­ti­ca de Pri­va­ci­tat, si us plau escri­gui’ns a info@bussoga.com.

Fina­li­tats

A tra­vés del Lloc web, *Bus­so­ga podrà recap­tar la següent informació:

A. Regis­tre

Per a regis­trar-se en el Lloc web és neces­sa­ri faci­li­tar cer­ta infor­ma­ció per­so­nal i de con­tac­te, que neces­si­tem per a tra­mi­tar el regis­tre d’u­sua­ris i ofe­rir-los els opor­tuns ser­veis, entre els quals està la pos­si­bi­li­tat d’ad­qui­rir qual­se­vol dels pro­duc­tes que allí s’ofereixen.

B. Com­pra de productes

A fi d’ad­qui­rir qual­se­vol dels pro­duc­tes oferts en el Lloc web serà neces­sa­ri faci­li­tar cer­tes dades ban­cà­ries a fi de ges­tio­nar correc­ta­ment els paga­ments així com per a efec­tuar el lliu­ra­ment de les comandes.

C. *News­let­ter

En sol·licitar la subs­crip­ció al *news­let­ter se sol·licitaran algu­nes dades per­so­nals amb la fina­li­tat de reme­tre-li les publi­ca­cions *perió*dicas oportunes.

D. Infor­ma­ció i reser­va de pla­ces en cursos

En sol·licitar infor­ma­ció sobre un curs o la reser­va d’u­na plaça en algun d’ells, se sol·licitarà al deter­mi­na­da infor­ma­ció de con­tac­te amb la fina­li­tat de faci­li­tar-li la infor­ma­ció reque­ri­da o tra­mi­tar la reser­va con­for­me a les con­di­cions que resul­tin aplicables.

Publi­ci­tat

En accep­tar aques­ta Polí­ti­ca de Pri­va­ci­tat, tret que s’ha­gués opo­sat a això, l’U­sua­ri con­sent l’en­via­ment de publi­ci­tat sobre nove­tats i pro­duc­tes rela­cio­nats amb *Bus­so­ga i el Lloc web. En qual­se­vol moment pot reti­rar-se aquest con­sen­ti­ment escri­vint indi­cant-lo a info@bussoga.com o a tra­vés de qual­se­vol altre mit­jà des­ti­nat a aquest efec­te que hagués estat inclòs en les comu­ni­ca­cions remeses.

Modi­fi­ca­ció i supres­sió del comp­te d’usuari

En qual­se­vol moment pot modi­fi­car-se la infor­ma­ció faci­li­ta­da el regis­trar-se en el Lloc web mit­ja­nçant les fun­cions allí habi­li­ta­des. Si no les tro­ba o no estan dis­po­ni­bles, envia’ns un correu elec­trò­nic a info@bussoga.com indi­cant-lo. Per a donar de bai­xa el seu comp­te d’u­sua­ri, escri­gui’ns indi­cant-ho a la matei­xa adreça.

Els seus drets

En qual­se­vol moment podrà exer­cir els seus drets d’ac­cés, rec­ti­fi­ca­ció, cancel·lació i/o opo­si­ció, d’a­cord amb la nor­ma­ti­va vigent, enviant una sol·licitud per correu ordi­na­ri a *Bus­so­ga C/Hospital 6 17464 de Sant Jor­di Des­valls (Giro­na) o escri­vint-nos un correu elec­trò­nic a info@bussoga.com. Hau­rà d’a­com­pan­yar o adjun­tar una còpia del seu DNI o de qual­se­vol altre docu­ment ofi­cial que ens per­me­ti iden­ti­fi­car-li, a fi de com­pro­var la seva iden­ti­tat i evi­tar que ter­cers tin­guin accés a les seves dades per­so­nals de mane­ra indeguda.

Coo­kies

L’ac­cés al Lloc web supo­sa que la des­cà­rre­ga de coo­kies en l’e­quip ter­mi­nal que s’em­pri per a nave­gar. És pos­si­ble blo­que­jar o limi­tar l’ús d’a­ques­ta tec­no­lo­gia mit­ja­nçant les fun­cions del nave­ga­dor uti­litzat. Con­sul­ti la nos­tra Polí­ti­ca de Coo­kies per a obte­nir més infor­ma­ció sobre l’ús d’a­ques­ta tecnologia.

Idio­ma
L’i­dio­ma apli­ca­ble a aques­ta Polí­ti­ca de Pri­va­ci­tat és l’es­pan­yol. Qual­se­vol ver­sió de la matei­xa en idio­ma dife­rent és ofer­ta per a como­di­tat de l’U­sua­ri i per a faci­li­tar la seva com­pren­sió. No obs­tant això, aques­ta Polí­ti­ca de Pri­va­ci­tat es regi­rà sem­pre per la seva ver­sió en espan­yol. En cas de con­tra­dic­ció entre la Polí­ti­ca de Pri­va­ci­tat en qual­se­vol idio­ma i la seva ver­sió en espan­yol, pre­val­drà la ver­sió en espanyol.