¡Hola!

a Bus­so­ga fem

Dis­seny i Ceràmica

 

 

L’es­tu­di

 

L’ob­je­tiu prin­ci­pal de l’es­tu­di és el dis­seny rela­cio­nat amb les mate­mà­ti­ques (des d’ob­je­tes modu­lars a estam­pats), per una par­te, i l’ar­te mural i la cerà­mi­ca por l’al­tra. La suma d’a­quests con­cep­tes es reflec­teix en estam­pats engin­yo­sos que a tra­vés de la cerà­mi­ca es con­ver­teien en pro­duc­tes que actuen com a accents i donen caràc­ter als espais.

 

L’e­di­to­ra

 

El taller dis­sen­ya i fabri­ca pro­duc­tes per a inte­riors o exte­riors, des de mobi­lia­ri fins a reves­ti­ment, pas­sant per murals fets a mida o arti­cles per a la llar.