Con­di­cions de compra

1. Par­tss
D’u­na ban­da, Bus­so­ga, S.C. (d’a­ra enda­vant, Bus­so­ga), amb NIF J55215230 i domi­ci­li en C/Hospital 6 17464 de Sant Jor­di Des­valls (Giro­na), titu­lar del lloc web acces­si­ble a tra­vés de la URL https://www.bussoga.com (d’a­ra enda­vant, el Lloc web) i, d’u­na altra, el Com­pra­dor, entès com qual­se­vol Usua­ri Regis­trat, major d’e­dat con­for­me a la legis­la­ció espan­yo­la, que acce­dei­xi al Lloc web i com­ple­ti els pas­sos allí esta­blerts per a l’ad­qui­si­ció d’un o diver­sos dels pro­duc­tes del seu catà­leg, inclo­sa l’ac­cep­ta­ció d’a­ques­tes Condicions. 

2. Objec­te
L’ob­jec­te de les pre­sents Con­di­cions és regu­lar l’ad­qui­si­ció per part del Com­pra­dor de qual­se­vol dels pro­duc­tes oferts en el Lloc web a can­vi de la con­tra­pres­ta­ció eco­nò­mi­ca que corres­pon­gui con­for­me al que es dis­po­sa en l’Es­ti­pu­la­ció 4 següent.

3. Pro­cés de compra
El pro­cés de com­pra pot realitzar-se a tra­vés del mateix Lloc web però tam­bé de mane­ra tele­fò­ni­ca. El pro­cés de com­pra en el Lloc web cons­ta dels següents pas­sos: Nave­gar pel catà­leg de pro­duc­tes del Lloc web i selec­cio­nar aquells pro­duc­tes que siguin de l’in­te­rès del Com­pra­dor. Fer clic sobre la cis­te­lla o carret de la com­pra i, des­prés de veri­fi­car que tots els ítems en ell inclo­sos són els que inter­es­sen al Com­pra­dor i fina­litzar el pro­cés de com­pra. Arri­bat aquest punt se sol·licitarà al Com­pra­dor que, si no esti­gués iden­ti­fi­cat com a Usua­ri Regis­trat, ho faci o, si no tin­gués un comp­te d’U­sua­ri Regis­trat, la creï. Així mateix se li sol·licitarà que indi­qui l’a­dreça d’en­via­ment i selec­cio­ni el mèto­de d’en­via­ment i de paga­ment que pre­fe­rei­xi. Actual­ment, els mit­jans de paga­ment dis­po­ni­bles són els següents: Tar­ge­ta de dèbit o crè­dit: úni­ca­ment s’ac­cep­ten paga­ments amb tar­ge­tes Visa o *Mas­ter­card. En aquest cas neces­si­ta­rem que ens faci­li­ti infor­ma­ció rela­ti­va a la seva tar­ge­ta als únics efec­tes de tra­mi­tar el paga­ment. *Pay­pal: per a més infor­ma­ció visi­ti la web del pro­veï­dor del ser­vei. Final­ment, serà neces­sa­ri que el Com­pra­dor revi­si la seva coman­da i, en fun­ció del mèto­de selec­cio­nat, pro­ce­dei­xi al paga­ment o, en cas con­tra­ri, sim­ple­ment con­fir­mi la seva volun­tat d’ad­qui­rir. *Bus­so­ga con­fir­ma­rà haver rebut la volun­tat d’ad­qui­rir del Com­pra­dor i, en el seu cas, tam­bé con­fir­ma­rà el paga­ment. En el seu cas, reme­trà per correu elec­trò­nic la corres­po­nent fac­tu­ra. Amb l’ac­cep­ta­ció d’a­ques­tes Con­di­cions Gene­rals de Com­pra el Com­pra­dor con­sent l’en­via­ment de fac­tu­ra elec­trò­ni­ca. En qual­se­vol moment podrà opo­sar-se a això escri­vint indi­cant-ho a info@bussoga.com. La coman­da serà rebu­da pel Com­pra­dor en el ter­mi­ni esti­mat indi­cat en el Lloc web, sem­pre a comp­tar des que *Bus­so­ga hagués con­fir­mat haver rebut el paga­ment, excep­te en el cas del paga­ment con­tra reem­bor­sa­ment. Per a la com­pra de pro­duc­tes per mit­jà de telè­fon: El Com­pra­dor hau­rà de cri­dar al núme­ro de telè­fon publi­cat en el Lloc web a cada moment i indi­car a *Bus­so­ga els pro­duc­tes que són del seu inte­rès i el mèto­de de paga­ment triat. En el cas de la com­pra tele­fò­ni­ca, els únics mit­jans de paga­ment accep­tats són: Mit­ja­nçant tar­ge­ta de crè­dit. *Pay­pal. *Bus­so­ga ela­bo­ra­rà una Ofer­ta i la reme­trà al Com­pra­dor per correu elec­trò­nic jun­ta­ment amb les pre­sents Con­di­cions. El Com­pra­dor hau­rà de revi­sar l’o­fer­ta i les pre­sents Con­di­cions i reme­tre aque­lla sig­na­da, tam­bé per correu elec­trò­nic a la matei­xa adreça des de la qual li va ser envia­da, i, si escau, pro­ce­dir al paga­ment. *Bus­so­ga con­fir­ma­rà haver rebut la volun­tat d’ad­qui­rir del Com­pra­dor i, en el seu cas, tam­bé con­fir­ma­rà el paga­ment, quan aquest hagués estat realitzat. En el seu cas, reme­trà per correu elec­trò­nic la corres­po­nent fac­tu­ra. Amb l’ac­cep­ta­ció d’a­ques­tes Con­di­cions Gene­rals de Com­pra el Com­pra­dor con­sent l’en­via­ment de fac­tu­ra elec­trò­ni­ca. En qual­se­vol moment podrà opo­sar-se a això escri­vint indi­cant-ho a info@bussoga.com. La coman­da serà rebu­da pel Com­pra­dor en el ter­mi­ni esti­mat indi­cat en l’o­fer­ta, sem­pre a comp­tar des que *Bus­so­ga hagués con­fir­mat haver rebut el paga­ment, excep­te en el cas del paga­ment con­tra reemborsament.

4. Polí­ti­ca de pre­us i enviaments
Els pre­us dels pro­duc­tes que apa­rei­xen en el Lloc web són fixats per *Bus­so­ga i es mos­tren en EUROS i inclouen IVA o quals­se­vol altres impos­tos apli­ca­bles. No obs­tant això, la infor­ma­ció rela­ti­va a impos­tos és sus­cep­ti­ble de modi­fi­ca­cions com a con­se­qüèn­cia de can­vis en aquests. Les des­pe­ses de trans­port i lliu­ra­ment dels pro­duc­tes seran els indi­cats en el Lloc web a cada moment i segons els pro­duc­tes objec­te de coman­da. Les des­pe­ses deri­va­des de la selec­ció del mèto­de de paga­ment con­tra reem­bor­sa­ment seran els indi­cats en el Lloc web durant el pro­cés de com­pra. És pos­si­ble que el Lloc web inclo­gui pro­mo­cions, des­comp­tes, núme­ros gra­tuïts, etc. Tales cir­cums­tàn­cies apa­rei­xe­ran reflec­ti­des en pan­ta­lla, igual que les even­tuals con­di­cions apli­ca­bles en el seu cas.

5. Accep­ta­ció de les con­di­cions gene­rals de compra
Quan la com­pra es realitza ínte­gra­ment a tra­vés del Lloc web, el Com­pra­dor hau­rà de lle­gir les pre­sents Con­di­cions i accep­tar-les de mane­ra expres­sa, fent clic en la case­lla de veri­fi­ca­ció del con­sen­ti­ment corres­po­nent, que es tro­ba des­mar­ca­da per defec­te, al final del pro­cés de com­pra. Quan la com­pra es realitza de mane­ra tele­fò­ni­ca o per correu elec­trò­nic, el Com­pra­dor deu­rà igual­ment lle­gir les pre­sents Con­di­cions i accep­tar-les de mane­ra expres­sa, reme­tent les matei­xes jun­ta­ment amb l’o­fer­ta que les acom­pan­ya, degu­da­ment signada.

6. Dret de desistiment
El Com­pra­dor tin­drà dret a desis­tir, de con­for­mi­tat amb el Reial decret 1/2007, de 16 de novem­bre, pel qual s’a­pro­va el text refós de la Llei Gene­ral per a la Defen­sa dels Con­su­mi­dors i Usua­ris i altres lleis com­ple­men­tà­ries (d’a­ra enda­vant, *TRLGD­CU), dins dels cator­ze dies natu­rals següents a aquell en què va rebre l’úl­tim dels béns objec­te de la seva coman­da. Per a això podrà reme­tre un correu elec­trò­nic indi­cant-lo a info@bussoga.com o una car­ta pos­tal diri­gi­da a *Bus­so­ga C/Hospital 6 17464 de Sant Jor­di Des­valls (Giro­na). En el ter­mi­ni de cator­ze (14) dies des que va comu­ni­car la seva inten­ció de desis­tir, hau­rà de pro­ce­dir a la devo­lu­ció dels pro­duc­tes de la ven­da dels quals desis­teix a la següent adreça: *Bus­so­ga, S.C. C/Hospital 6 17464 de Sant Jor­di Des­valls (Giro­na) i reme­tre per correu elec­trò­nic el jus­ti­fi­cant de l’en­via­ment. Serà Vos­tè qui hagi de córrer amb les des­pe­ses de trans­port deri­vats de l’e­xer­ci­ci del seu dret a desis­tir. Els béns hau­ran de ser retor­nats en idèn­ti­ques con­di­cions a aque­lles en què van ser lliu­rats, amb tots els seus reci­pients i embol­calls. No obs­tant l’an­te­rior, deter­mi­nats pro­duc­tes no podran ser objec­te de desis­ti­ment con­for­me al que es dis­po­sa en l’ar­ti­cle 103 del *TRLGD­CU. Per exem­ple, no podrà desis­tir-se de: El sub­mi­nis­tra­ment de béns que puguin dete­rio­rar-se o cadu­car amb rapi­de­sa. El sub­mi­nis­tra­ment de béns pre­cin­tats que no siguin aptes per a ser retor­nats per raons de pro­tec­ció de la salut o d’hi­gie­ne i que hagin estat *des­pre­cin­ta­dos des­prés del lliu­ra­ment. El sub­mi­nis­tra­ment de béns que des­prés del seu lliu­ra­ment i tenint en comp­te la seva natu­ra­le­sa s’ha­gin barre­jat de mane­ra indis­so­cia­ble amb altres béns.

7. Obli­ga­cions de les parts
7.1. Obli­ga­cio­nes de Bussoga
En vir­tud de estas Con­di­cio­nes, Bus­so­ga se com­pro­me­te a:
Poner los mayo­res esfuer­zos para la eje­cu­ción de los tra­mi­tes nece­sa­rios para la recep­ción del pedi­do por par­te del Comprador.
Faci­li­tar al Com­pra­dor la docu­men­ta­ción nece­sa­ria para reci­bir el pedido.
Cum­plir con cua­les­quie­ra otras obli­ga­cio­nes con­te­ni­das en las pre­sen­tes Con­di­cio­nes o en cua­les­quie­ra otras con­di­cio­nes que resul­ta­ran aplicables.
7.2. Obli­ga­cio­nes del Comprador
En vir­tut d’a­ques­tes Con­di­cions, *Bus­so­ga es com­pro­met a: Posar els majors esfo­rços per a l’e­xe­cu­ció dels tra­mi­tis neces­sa­ris per a la recep­ció de la coman­da per part del Com­pra­dor. Faci­li­tar al Com­pra­dor la docu­men­ta­ció neces­sà­ria per a rebre la coman­da. Com­plir amb quals­se­vol altres obli­ga­cions con­tin­gu­des en les pre­sents Con­di­cions o en quals­se­vol altres con­di­cions que resul­tes­sin apli­ca­bles. 7.2. Obli­ga­cions del Com­pra­dor Amb l’ac­cep­ta­ció d’a­ques­tes Con­di­cions el Com­pra­dor es com­pro­met a: Pagar din­tre del ter­mi­ni i en la for­ma escaient les quan­ti­tats corres­po­nents, incloent taxes, impos­tos i quals­se­vol altres cos­tos espe­ci­fi­cats durant el pro­cés de com­pra. La fal­ta de paga­ment, quan aques­ta no tin­gués lloc en l’úl­tim pas del pro­cés de com­pra exi­mi­rà a *Bus­so­ga del com­pli­ment de les seves obli­ga­cions. Res­pon­dre de l’au­ten­ti­ci­tat i pre­ci­sió de quals­se­vol dades hagin estat faci­li­tats per a realitzar la com­pra. Assu­mir la res­pon­sa­bi­li­tat deri­va­da de no com­plir els requi­sits exi­gits per *Bus­so­ga per a osten­tar la con­di­ció de Com­pra­dor o de la no pos­ses­sió de la docu­men­ta­ció reque­ri­da per a realitzar la coman­da. Com­plir quals­se­vol altres obli­ga­cions inclo­ses en les pre­sents Con­di­cions o en quals­se­vol altres con­di­cions que resul­tes­sin apli­ca­bles, com puguin ser les Con­di­cions Gene­rals d’Ús o les Par­ti­cu­lars de Regis­tre, i assu­mir qual­se­vol res­pon­sa­bi­li­tat deri­va­da del seu incom­pli­ment, dei­xant total­ment indem­ne a *Bus­so­ga.

8. Garan­ties
Resul­ta d’a­pli­ca­ció la garan­tia legal con­for­me al que es dis­po­sa en el TRLGDCU.

9. Exclu­sió de responsabilitat 
Bus­so­ga en cap cas serà res­pon­sa­ble dels danys i per­ju­di­cis que es cau­sin al Com­pra­dor per cau­ses impu­tables a aquest. *Bus­so­ga serà res­pon­sa­ble exclu­si­va­ment dels danys i per­ju­di­cis que es cau­sin al Com­pra­dor com a con­se­qüèn­cia de les com­pres realitza­des a tra­vés del Lloc web, quan es deri­vin d’u­na actua­ció dolo­sa d’a­quell. A títol mera­ment enun­cia­tiu i sen­se ànim d’exhaus­ti­vi­tat, *Bus­so­ga no serà res­pon­sa­ble de: La uti­li­tat que per al Com­pra­dor tin­guin els pro­duc­tes adqui­rits a tra­vés del Lloc web. Espe­cial­ment, la uti­li­tat del mate­rial viu adqui­rit a tra­vés del Lloc web, ja que això depèn de cir­cums­tàn­cies com ara les con­di­cions meteo­ro­lò­gi­ques, esta­cio­nals, ambien­tals… L’a­de­qua­ció dels pro­duc­tes a les neces­si­tats reals del Com­pra­dor. Els danys per­so­nals o mate­rials pro­vo­cats com a con­se­qüèn­cia de la uti­litza­ció dels pro­duc­tes. Els danys en els pro­duc­tes quan aquests hagin estat cau­sats per l’em­pre­sa enca­rre­ga­da del seu trans­port. L’in­com­pli­ment de les seves obli­ga­cions per motius de força major com puguin ser, sen­se ànim de ser exhaus­tiu, vagues inter­nes o exter­nes, catàs­tro­fes natu­rals, incom­pli­ments per part de l’em­pre­sa enca­rre­ga­da del trans­port, etc. El Com­pra­dor decla­ra que els pro­duc­tes objec­te de coman­da sota el seu pro­pi risc i ven­tu­ra, limi­tant-se l’ac­ti­vi­tat de *Bus­so­ga a l’e­xe­cu­ció de les tas­ques mate­rials neces­sà­ries per a fer-li arri­bar aquells pro­duc­tes que hagués selec­cio­nat. En cap cas *Bus­so­ga és res­pon­sa­ble de l’e­lec­ció dels pro­duc­tes efec­tua­da pel Com­pra­dor, fins i tot enca­ra que *Bus­so­ga li hagi asses­so­rat sobre aquest tema, i de la fal­ta de dili­gèn­cia d’a­quest a l’ho­ra de com­pro­var les espe­ci­fi­ca­cions dels pro­duc­tes objec­te de coman­da. En qual­se­vol cas, la res­pon­sa­bi­li­tat que assu­meix *Bus­so­ga enfront del Com­pra­dor, en cap cas inclou el lucre ces­sant i es limi­ta­rà, en qual­se­vol cas, com a màxim i per qual­se­vol con­cep­te, a l’im­port total per­ce­but per *Bus­so­ga del Com­pra­dor con­for­me a l’es­ti­pu­la­ció sobre con­di­cions eco­nò­mi­ques de les pre­sents Condicions. 

10. Indem­nitza­ció
L’in­com­pli­ment per part del Com­pra­dor de les pre­sents Con­di­cions o de quals­se­vol altres que resul­tes­sin apli­ca­bles pot supo­sar danys i per­ju­di­cis per a *Bus­so­ga. En aquest sen­tit, el Com­pra­dor esta­rà obli­gat a res­ca­ba­lar a aquell de qual­se­vol mal, per­ju­di­ci, pèr­dua o cost (com poden ser els hono­ra­ris d’ad­vo­cats i pro­cu­ra­dors). Així mateix, si pels incom­pli­ments del Com­pra­dor es gene­res­sin qual­se­vol tipus de recla­ma­cions o pro­ce­di­ments con­tra *Bus­so­ga, aquell hau­rà de dei­xar a *Bus­so­ga indem­ne d’a­quests, podent aquest recla­mar-li qual­se­vol des­pe­sa, cost, mal o per­ju­di­ci deri­vat d’aquests.

11. Modi­fi­ca­cions
Bus­so­ga i les pre­sents Con­di­cions poden, en qual­se­vol moment i sen­se neces­si­tat de pre­vi avís, ser actua­litza­des i/o modi­fi­ca­des. Aques­tes modi­fi­ca­cions entra­ran en vigor a par­tir de la seva publi­ca­ció en el Lloc web a tra­vés de qual­se­vol mit­jà i for­ma. La modi­fi­ca­ció de les pre­sents Con­di­cions només afec­ta­rà els Com­pra­dors que les accep­tin amb caràc­ter pos­te­rior a aques­ta modificació.

12. Qües­tions generals
12.1. Sal­va­guar­da i inter­pre­ta­ció d’a­ques­tes Con­di­cions Les pre­sents Con­di­cions, les Con­di­cions Par­ti­cu­lars accep­ta­des a cada moment i quals­se­vol altres con­di­cions apli­ca­bles al Com­pra­dor cons­ti­tuei­xen un acord únic entre el Com­pra­dor i *Bus­so­ga. En cas de con­tra­dic­ció entre el que es pre­veu en les pre­sents Con­di­cions i quals­se­vol altres con­di­cions subs­cri­tes entre les parts, els ter­mes i con­di­cions de les pre­sents Con­di­cions pre­val­dran sobre el que es pre­veu en aque­lles, tret que les esti­pu­la­cions inclo­ses en les matei­xes esta­blei­xin expres­sa­ment el con­tra­ri. El fet que qual­se­vol de les parts, per impos­si­bi­li­tat o con­ve­nièn­cia, no exi­gís el com­pli­ment estric­te d’al­gun dels ter­mes de les pre­sents Con­di­cions en un deter­mi­nat moment, no supo­sa ni pot inter­pre­tar-se com una modi­fi­ca­ció, total o par­cial, d’a­ques­tes, ni com una renún­cia per la seva part a exi­gir el seu com­pli­ment en els seus estric­tes ter­mes, en el futur. La decla­ra­ció de nul·litat d’al­gu­na o algu­nes de les Esti­pu­la­cions de les pre­sents Con­di­cions per part d’Au­to­ri­tat com­pe­tent no per­ju­di­ca­rà la vali­de­sa de les res­tants. En aquest cas, les parts con­trac­tants es com­pro­me­ten a nego­ciar una nova esti­pu­la­ció en subs­ti­tu­ció de l’anul·lada amb la major iden­ti­tat pos­si­ble amb aques­ta. Si la subs­ti­tu­ció esde­vin­gués impos­si­ble i l’Es­ti­pu­la­ció fos essen­cial per a les pre­sents Con­di­cions, segons el parer de la part per­ju­di­ca­da per la seva eli­mi­na­ció, aques­ta podrà optar per la reso­lu­ció de les Con­di­cions. Qual­se­vol refe­rèn­cia realitza­da en les pre­sents Con­di­cions a un arti­cle o cos nor­ma­tiu que resul­ti dero­gat s’en­ten­drà realitza­da a la dis­po­si­ció equi­va­lent que ho subs­ti­tuei­xi. 12.2. Ces­sió i dele­ga­ció El Com­pra­dor no pot cedir o dele­gar els drets ator­gats en les pre­sents Con­di­cions ni les obli­ga­cions assu­mi­des per aques­tes. Qual­se­vol ces­sió i/o dele­ga­ció serà nul·la. *Bus­so­ga podrà cedir o dele­gar total­ment o par­cial­ment i de for­ma total­ment lliu­re els seus drets i obli­ga­cions con­tin­gu­des en aques­tes Con­di­cions sen­se neces­si­tat d’a­vís pre­vi. *Bus­so­ga tam­bé podrà subs­ti­tuir per qual­se­vol nego­ci jurí­dic al titu­lar d’a­ques­ta rela­ció jurí­di­ca per qual­se­vol altra. 12.3. Idio­ma L’i­dio­ma apli­ca­ble a les pre­sents Con­di­cions és l’es­pan­yol. Si s’han ofert ver­sions d’a­ques­tes les matei­xes en altres idio­mes, ha estat per cor­te­sia, per a como­di­tat del Com­pra­dor. Aquest accep­ta expres­sa­ment que les matei­xes es regi­ran sem­pre per la ver­sió en espan­yol. Si exis­tís algu­na con­tra­dic­ció entre el que diu la ver­sió en espan­yol d’a­ques­tes Con­di­cions Gene­rals de Com­pra i el que diu algu­na de les seves tra­duc­cions, en tot cas pre­val­drà la ver­sió en espan­yol. 12.4. Legis­la­ció i fur Les rela­cions entre *Bus­so­ga i el Com­pra­dor sor­gi­des com a con­se­qüèn­cia de l’ac­cep­ta­ció de les pre­sents Con­di­cions es regi­ran per la legis­la­ció i juris­dic­ció espan­yo­les. Per a la reso­lu­ció de les dis­cus­sions o con­flic­tes esde­vin­guts entre *Bus­so­ga i el Com­pra­dor que tin­gui la con­si­de­ra­ció de con­su­mi­dor i usua­ri con­for­me a la nor­ma­ti­va apli­ca­ble en la matè­ria, tots dos se sot­me­tran, amb renún­cia expres­sa a qual­se­vol altre fur que pogués corres­pon­dre’ls, als Jut­jats i Tri­bu­nals del domi­ci­li del Com­pra­dor. En cas que el Com­pra­dor no tin­gui la con­si­de­ra­ció de con­su­mi­dor i usua­ri con­for­me a la nor­ma­ti­va apli­ca­ble, les parts se sot­me­tran, amb renún­cia expres­sa a qual­se­vol altre fur que pogués corres­pon­dre’ls, tret que per Llei es deter­mi­ni de mane­ra impe­ra­ti­va un altre fur dife­rent, als Jut­jats i Tri­bu­nals de Girona.