Polí­ti­ca de Cookies

Quan ens ho per­me­ti, l’ac­cés i la nave­ga­ció pel lloc web acces­si­ble a tra­vés de la URL https://www.bussoga.com (d’a­ra enda­vant, el Lloc web), titu­la­ri­tat de *Bus­so­ga supo­sa l’ús i des­cà­rre­ga de coo­kies prò­pies en l’e­quip ter­mi­nal (ordi­na­dor, tau­le­ta, telè­fon intel·ligent…) que acce­dei­xi i nave­gui pel Lloc web, amb la fina­li­tat de per­me­tre i opti­mitzar la nave­ga­ció per aquest, així com ana­litzar alguns dels seus com­por­ta­ments durant la nave­ga­ció, de mane­ra anò­ni­ma. Li ani­mem a lle­gir amb aten­ció aquest docu­ment a fi d’in­for­mar-se deta­lla­da­ment sobre l’ús d’a­ques­ta tec­no­lo­gia en el Lloc web. 

Què són les cookies?

Les coo­kies són petits fitxers de text que es des­ca­rre­guen en l’e­quip o dis­po­si­tiu ter­mi­nal amb què es nave­ga per Inter­net en entrar en cer­tes pàgi­nes i/o fer ús de deter­mi­nats ser­veis en elles oferts, i que per­met emma­gatze­mar infor­ma­ció que pot ser recu­pe­ra­da pos­te­rior­ment per a diver­ses finalitats.

Con­sen­ti­ment

En acce­dir al Lloc web se li ofe­ri­rà cer­ta infor­ma­ció sobre l’ús d’a­ques­ta tec­no­lo­gia a tra­vés del seu dis­po­si­tiu o equip ter­mi­nal i li sol·licitarem que ens ator­gui el seu con­sen­ti­ment per a això. Tin­gui en comp­te que algu­nes coo­kies poden ser neces­sà­ries per al fun­cio­na­ment del Lloc web i, si dene­ga aquest con­sen­ti­ment, l’ac­cés al mateix podria que­dar impe­dit. En qual­se­vol moment podrà reti­rar el seu con­sen­ti­ment a l’ús d’a­ques­ta tec­no­lo­gia mit­ja­nçant les fun­cions del seu nave­ga­dor, des­ac­ti­vant les coo­kies o blo­que­jant la pos­si­bi­li­tat que es des­ca­rre­guin en el seu equip o dis­po­si­tiu. Con­sul­ti l’a­par­tat “Ges­tió i des­ac­ti­va­ció de coo­kies” d’a­ques­ta Polí­ti­ca de Coo­kies per a obte­nir més infor­ma­ció sobre aquest tema.

Coo­kies empra­des en el lloc web

Per la seva fina­li­tat, Bus­so­ga uti­litza en el Lloc web els següents tipus de cookies:

A. Coo­kies de per­so­na­litza­ció: són aque­lles que per­me­ten adap­tar el Lloc web a algu­nes carac­te­rís­ti­ques gene­rals pre­es­ta­bler­tes com pot ser l’i­dio­ma, el nave­ga­dor emprat o la regió des d’on s’ac­ce­deix. B. Coo­kies tèc­ni­ques: ser­vei­xen a la tas­ca de pro­por­cio­nar fluï­de­sa i como­di­tat durant la nave­ga­ció per la pàgi­na, així com dotar a la matei­xa de segu­re­tat. Per exem­ple, per­me­ten iden­ti­fi­car la ses­sió d’un usua­ri regis­trat. C. Coo­kies d’a­nà­li­sis: per­me­ten obte­nir infor­ma­ció orien­ta­da a l’a­nà­li­si esta­dís­ti­ca de l’ús que els usua­ris d’In­ter­net fan de la pàgi­na. Així, per­me­ten conèi­xer quins ter­mes de cer­ca van emprar els usua­ris per a arri­bar a la pàgi­na. D. Coo­kies de publi­ci­tat: ser­vei­xen per a ges­tio­nar els espais publi­ci­ta­ris exis­tents en el Lloc web de mane­ra que a cada usua­ri se li ofe­rei­xi con­tin­gut publi­ci­ta­ri de con­for­mi­tat amb el con­tin­gut de la pàgi­na i la fre­qüèn­cia dels anun­cis. E. Coo­kies de publi­ci­tat com­por­ta­men­tal: per­me­ten la ges­tió dels espais publi­ci­ta­ris exis­tents en la pàgi­na de mane­ra que a cada usua­ri se li ofe­rei­xi con­tin­gut publi­ci­ta­ri con­cor­de als seus hàbits de nave­ga­ció i a les seves preferències.

Ges­tió i des­ac­ti­va­ció de cookies

En qual­se­vol moment podrà reti­rar el seu con­sen­ti­ment a l’ús de coo­kies des­ac­ti­vant o blo­que­jant la seva des­cà­rre­ga a tra­vés de fun­cions espe­cí­fi­ques del nave­ga­dor que empri. Per a més infor­ma­ció, con­sul­ti amb la pàgi­na d’a­ju­da del seu navegador.