Murals

Els murals auto­adhe­sius es com­po­nen de rajo­les de 15x15 cm seri­gra­fia­des a mà. Cada rajo­la té un dors adhe­siu que per­met engan­xar-lo ràpi­da­ment sobre qual­se­vol super­fí­cie pla­na, neta i seca sen­se neces­si­tat de cola o ciment.