Pits

Pits

Dis­sen­yat per: Josep Motas

Dis­po­ni­ble en els següents formats:

Ús: Inte­rior. Reves­ti­mient de parets, dutxes, tau­les, etc.

Mate­rial: Cerà­mi­ca esmaltada

Super­fí­cie: Brillant

Gruix: 6mm

Absor­ció d’ai­gua: màx. 14,3%

Ter­mi­ni de lliu­ra­ment: 15–20 dies

Ús: Exte­rior i Inte­rior. Terres, entra­des, pis­ci­nes, zones amb molt de trànsit,etc.

Mate­rial: Gres natural

Super­fí­cie: mat

Gruix: 12mm

Absor­ció d’ai­gua: UNE 67.099–85 (EN 99) — Mit­ja­na 3.1%

Ter­mi­ni de lliu­ra­ment: 15–20 dies