Caganer

Aquest és un ele­ment deco­ra­tiu de nadal ins­pi­rat en el tra­di­cio­nal caganer cata­là. Dis­po­sa d’u­na espel­ma que li escal­fa les mans i, si se li posa xoco­la­ta a la motxi­lla, i fon la xoco­la­ta i en fa bombons.

UN APUNT

Aquest és un pro­duc­te que no està pen­sat per a un ús culi­na­ri; és úni­ca­ment decorativo.

VARIOS DETA­LLES

Des­pués de muchos ajus­tes y prue­bas, el dise­ño de ésta pie­za ya esta lis­to para la producción