La Fàbri­ca

La Fàbri­ca, a Giro­na, és un dels locals on es pot degus­tar un dels millors cafès del país. Per aquest pro­jec­te lide­rat per Amber i Chirs­tian Meier, i que com­bi­na les seves dues grans pas­sions, café i ciclis­me, han comp­tat amb Bus­so­ga per el dis­seny i la fabri­ca­ció d’al­gu­nes de les seves peces ceràmiques.

CON­CEP­TE

Amb la pre­gun­ta “Another?” seri­gra­fia­da al fons de la tas­sa, con­vi­dem el client a fer un altre cafè