Memo­rial Gue­rra Civil

La majo­ria dels memo­rials expres­sen la dure­sa, tris­te­sa i obs­cu­ri­tat dels esde­ve­ni­ments. El Memo­rial de la Gue­rra Civil de Sant Jor­di Des­valls vol ren­dir home­nat­ge a aquells que la van patir, però expres­sant els aspec­tes posi­tius que aquells que van morir van dei­xar al poble.

Con­cep­te

 

La majo­ria dels memo­rials expres­sen la dure­sa, tris­te­sa i obs­cu­ri­tat dels esde­ve­ni­ments. El Memo­rial de la Gue­rra Civil de Sant Jor­di Des­valls vol ren­dir home­nat­ge a aquells que la van patir, però expres­sant els aspec­tes posi­tius que aquells que van morir van dei­xar al poble.

El mural repro­dueix peces que simu­len rajo­les de car­ta­bó típi­cas de la cerá­mi­ca local, de les quals, la mei­tat supe­rior ha des­apa­re­gut. El buit repre­sen­ta la gent que va des­apa­rèi­xer durant la gue­rra. En aquests espais buits s’hi colo­ca un meta­cri­lat de color en per­pen­di­cu­lar a la paret, que en una visió fron­tal és qua­si imper­cep­ti­ble. Quan el sol ilu­mi­na el mural, es fil­tra la llum i dei­xa los rajo­les de cerà­mi­ca blan­ca ban­yats de color, sim­bo­litzant la memò­ria dels caiguts.

Cada dia de l’any i cada hora del dia es crea un efec­te divers ja que el sol inci­deix des d’un angle dife­rent. De nit, l’o­bra s’i­lu­mi­na des d’un pun­to de llum que quan tra­ve­sa el meta­cri­lat, ten­yeix de color les peces cerà­mi­ques amb un efec­te controlat.

Els colors de la com­po­si­ció són el dels galle­rets que bro­ten als camps dels afo­res del poble a la pri­ma­ve­ra, com a sím­bol de resi­lien­cia des­prés del fred hivern.

Per tal de no mal­me­tre la faça­na his­tò­ri­ca es pen­ja el mural amb un sis­te­ma de faça­na ven­ti­la­da. El mural que­da atra­pat en l’es­tre­tor dels carre­rons del casc antic del poble, de mane­ra que no es veu sen­cer qua­si des de cap punt, pro­vo­cant movi­ment per part de l’u­sua­ri per poder veu­re’n la part amagada.