Her­mès

Aquest estam­pat és un tri­but a les deli­cio­ses mag­da­le­nes. Aquests dolços irre­sis­ti­bles són una bona excu­sa per fer un des­cans de la fei­na del dia a dia.
“Muf­fins” és un estam­pat dis­sen­yat per a rajo­la, però des­prés d’un any de pro­duc­ció, Her­mès, París en va com­prar el drets per fer una col·lecció de cor­ba­tas de seda per la primavera/estiu de 2015.

CON­CEP­TE

Aquest dis­seny el com­po­nen tese­les hexa­go­nals en for­ma de mag­da­le­na. Per la seva repe­ti­ció en rajo­la, s’en­cai­xa l’es­tam­pat en una nue­va tese­la qua­dra­da on hi ha dues mag­da­le­nes divi­di­des en dues parts.

PRE­CE­DENT

Bran­ca d’O­li­ve­ra” és un estam­pat que vam dis­sen­yar per a Her­mès en la tem­po­ra­da pri­ma­ve­ra-estiu de 2012. La mar­ca fran­ce­sa pro­duia una colec­ció de cor­ba­tes amb aquest estam­pat ins­pi­rat en una bran­ca d’olivera .