Tió de Nadal

El Tió de Nadal és una de les tra­di­cions cata­la­nes que se cele­bra la Nit de Nadal. La tra­di­ció diu que aquest tronc caga regals pels nens quan el piquen amb un bastó.

CON­CEP­TE

Aques­ta ver­sió moder­na del Tió dis­po­sa d’u­na cara de pis­sa­rra que amb un guix es pot dibui­xar i fer-hi l’ex­pres­sió que es vulgui.