Sar­di­nes

Dis­sen­yat per: Josep Motas

Dis­po­ni­ble en els següents for­mats:

Ús: Inte­rior. Reves­ti­mient de parets, dutxes, tau­les, etc.

Mate­rial: Cerà­mi­ca esmal­ta­da

Super­fí­cie: Bri­llant

Gruix: 6mm

Absor­ció d’ai­gua: màx. 14,3%

Ter­mi­ni de lliu­ra­ment: 15–20 dies

Ús: Inte­rior. Reves­ti­mient de parets, dutxes, tau­les, etc.

Mate­rial: Cerà­mi­ca esmal­ta­da

Super­fí­cie: Bri­llant

Gruix: 6mm

Absor­ció d’ai­gua: o < 14%

Ter­mi­ni de lliu­ra­ment: 15–20 dies