Skull Colors

Dis­sen­yat per: Josep Motas

Dis­po­ni­ble en els següents formats:

Ús: Inte­rior. Reves­ti­mient de parets, dutxes, tau­les, etc.

Mate­rial: Cerà­mi­ca esmaltada

Super­fí­cie: Brillant

Gruix: 6mm

Absor­ció d’ai­gua: màx. 14,3%

Ter­mi­ni de lliu­ra­ment: 15–20 dies

Ús: Inte­rior. Terres, entra­des, zones amb molt de tràn­sit, etc.

Mate­rial: Ciment acolorit

Super­fí­cie: Mat / Brillant

Gruix: 15mm

Ter­mi­ni de lliu­ra­ment: 30–45 dies

Preu: Con­tac­tar a info@bussoga.com