Piruet

31'70 152'50 

Rajola esmaltada regular
126,50 €  (24peces de 15 x 15 cm).

Conjunt 24 rajoles: 13 rajoles amb dibuix, 7 rajoles fons clar llis, 4 rajoles fons fosc llis.

 

Neteja

Ter­mi­ni de lliu­ra­ment habi­tual: 7–15 dies.

Aquests són els únics for­mats dis­po­ni­bles per com­prar des del web.

Veu­re altres for­mats, mides i colors a la pági­na de producte.

Con­tac­ta amb nosal­tres per a coman­des espe­cials i/o més informació.

Pes N/A
Dimensions N/A
Conjunt 24 rajoles

Conjunt Piruet 24 rajoles, Rajola esmaltada regular llisa

SKU: PIRUET-1-1 Categoria: